Etkili Güç Saxenda

DEĞER AKTARIMI BİLDİRİMİ VE KİŞİSEL VERİ İŞLEME ONAY BEYANI

Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. olarak değer aktarımlarının bildirimi ve kişisel verilerinizin işlenmesi konusundaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirmek ve onayınızı almak üzere aşağıdaki hususları bilginize sunarız.

1. Değer Aktarımı Bildirimi

Beşeri ve Tıbbi Ürünlerin Tanıtım Faaliyetleri Hakkında Yönetmelik (“Yönetmelik”) ve ilgili Kılavuz gereği, ruhsat/izin sahipleri, sağlık kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sağlık meslek mensupları ve üyesi bulundukları meslekî örgütler, sendikalar ve sağlık alanında faaliyet gösteren dernekler ve vakıflar ile sağlığın korunması ve geliştirilmesi maksadıyla kurulan sivil toplum kuruluşlarına yaptıkları KDV dâhil parasal değeri yürürlükteki aylık asgari brüt ücretin %10’unu aşan doğrudan veya dolaylı, nakdî/aynî ödemeleri (“Değer Aktarımları”) yıllık bazda T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu’na (“TİTCK”) bildirmekle yükümlüdür. Değer Aktarımları, etkinlik maliyetine yapılan katkılar (kayıt ücreti, ulaşım, konaklama ve yemek harcaması), hizmet ve danışmanlık ücretleri ve her türlü diğer değer aktarımlarını kapsamaktadır.

Belirtilen mevzuata göre Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’nce tarafınıza Değer Aktarımları ancak Değer Aktarımları’nın kabulüne ve TİTCK’ya bildirime yönelik yazılı onayınız olduğu takdirde gerçekleştirebilmektedir. Onayınız üzerine adınız, soyadınız, T.C. kimlik numaranız, iş adresiniz, e-posta adresiniz, çalıştığınız il, değer aktarımının niteliği ve ödenen miktar verileri dâhil olmak üzere TİTCK tarafından talep edilen tüm veriler TİTCK’ya bildirilecek ve bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenecek ve gerekli olduğu hallerde Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. iştirakleri ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına ve/veya yurtdışına aktarılabilecek ve bu kişilerce işlenebilecektir. Ayrıca bu bilgiler en az 5 (beş) yıl süre ile saklanacaktır.

Onayınızı değer aktarımı gerçekleşmeden önce geri çekmeniz mümkündür. Ancak onayınızı hukuki yükümlülüklerimiz sebebiyle değer aktarımı gerçekleştirdikten sonra geri çekmeniz mümkün olmadığı gibi geri çekmek istemeniz size yapılmış değer aktarımlarının TİTCK’ya bildirilmesini engellemeyecektir.

2. Kişisel Verilerin İşlenmesi

Onayınız üzerine, Şirketimiz ile paylaşacağınız adınız, soyadınız, nüfus cüzdanı/kimlik kartı ve pasaport fotokopileriniz, T.C. kimlik numaranız, pasaport numaranız, doğum tarihiniz, iş ve ev adresleriniz, e-posta adresleriniz, cep telefonu numaralarınız, çalıştığınız kurum, çalıştığınız il, özgeçmişiniz gibi kişisel verilerinizin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Yönetmelik kapsamına giren tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, bilimsel toplantı desteklerinin temini ve Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ne hizmet vermeniz halinde bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için, bunlar için gerekli olan şekilde ve ölçüde, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenebilecek ve gerekli olduğu hallerde Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. iştirakleri ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına ve/veya yurtdışına aktarılabilecek ve bu kişilerce işlenebilecektir. Ayrıca bu bilgiler en az 5 (beş) yıl süre ile saklanacaktır.

3. Haklarınız

Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ne vereceğiniz kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlendiğine ilişkin bilgi talep etme, işlenme amacını ve verilerinizin amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini talep etme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, verilerinizin işlenme nedeninin ortadan kalkması üzerine, kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu hakkınızı kullanmanız halinde kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, elde edilen bilgilerin otomatik sistemler ile analizi yoluyla hakkınızda ortaya çıkan sonuca itiraz etme ve zarara uğramanız halinde tazminat talep etme haklarınız bulunduğunu hatırlatırız. Talepleriniz ile ilgili olarak tarafımıza “Nispetiye Cad. Akmerkez E3 Blok Kat 7 34335 Etiler İstanbul” yazışma adresinden ya da “novonordisk@hs02.kep.tr” kayıtlı elektronik posta adresinden ulaşabilirsiniz.

4. Onayınız

Yukarıda açıklanan hususlar ışığında, bu onay beyanını imzalayarak Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından yapılacak Değer Aktarımlarını kabul etmekte ve bu Değer Aktarımları’nın Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından TİTCK’ya yukarıda madde 1’de belirtilen bilgiler ile birlikte bildirilmesine ve bu işlemlerin yürütülmesi amacıyla verilerinizin Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenmesine ve gerekli olduğu hallerde Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. iştirakleri ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına ve/veya yurtdışına aktarılmasına ve bu kişilerce işlenmesine ve en az 5 (beş) yıl süre ile saklanmasına ve yukarıda madde 2 altında belirtilen kişisel verilerinizin mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi, Yönetmelik kapsamına giren tanıtım faaliyetlerinin planlanması ve gerçekleştirilmesi, bilimsel toplantı desteklerinin temini ve Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti.’ne hizmet vermeniz halinde bu hizmetlerin gerçekleştirilebilmesi için, bunlar için gerekli olan şekilde ve ölçüde, Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. tarafından işlenmesine ve gerekli olduğu hallerde Novo Nordisk Sağlık Ürünleri Ticaret Ltd. Şti. iştirakleri ve üçüncü kişi hizmet sağlayıcılarına ve/veya yurtdışına aktarılmasına ve bu kişilerce işlenmesine ve en az 5 (beş) yıl süre ile saklanmasına izin vermektesiniz.

Adınız Soyadınız:
T.C. Kimlik Numaranız:
Çalıştığınız Kurumun Adı:
Çalıştığınız Kurumun İl/İlçe Bilgileri:
E-posta Adresiniz:
Kaşe ve İmzanız: